กิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักไม่น้อยกว่า 12 ...

Learn More

การบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง...

Learn More

การขอทุนสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัรำไพพรรณี มีทุนการศึกษาหลายประเภท สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ดังนี้ ...

Learn More

การผ่อนผันทหาร

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอผ่อนผันได้ภายในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในปีการศึกษานั้น นักศึกษาผู้มีสิทธิ์และประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือก..

Learn More

ข่าวกิจกรรม

เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม

Go to Blog
$PROJECT_NAME
posted on December 22, 2013

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด) 
ให้เข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม  35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ...

$PROJECT_NAME
posted on November 21, 2013

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ประเภท...

$PROJECT_NAME
posted on November 13, 2013

ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์...

การทำงานของกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางส่งเสริมสวัสดิการ และสรรสร้างกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ" กองพัฒนานักศึกษา จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา