กิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมของมหาวิทยาลัยจนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักไม่น้อยกว่า 12 ...

Learn More

การบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม

ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง...

Learn More

การขอทุนสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัรำไพพรรณี มีทุนการศึกษาหลายประเภท สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ดังนี้ ...

Learn More

การผ่อนผันทหาร

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอผ่อนผันได้ภายในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในปีการศึกษานั้น นักศึกษาผู้มีสิทธิ์และประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือก..

Learn More

ข่าวกิจกรรม

เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม

Go to Blog
$PROJECT_NAME
posted on December 04, 2014

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นล่าง ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ โดยให้ไปรับพร้อมกันแต่ละหมู่เรียน...

$PROJECT_NAME
posted on November 20, 2014

ในหลายๆ กิจกรรม กำหนดให้นักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วม เนื่องจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อนักศึกษาทุกคน...

$PROJECT_NAME
posted on October 27, 2014

กำหนดจัดวันที่ 20-26 ตุลาคม 2557 โดยนักกีฬาที่แข่งขัน จะต้องมีรหัสนักศึกษา ขึ้นต้นด้วย 571 เท่านั้น ซึ่งจะจับฉลากแบ่งสายแข่งขันในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น....

การทำงานของกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางส่งเสริมสวัสดิการ และสรรสร้างกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ" กองพัฒนานักศึกษา จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา