กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
31
:: อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  วัดจันทนาราม
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี เวลาไม่เกิน 12.30 น.
- นักศึกษามีพื้นฐานในการทำกระทง
- การแต่งกายเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมงกิจกรรม
อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง 2-3 พ.ย. 60 6 เลือก 1-2 พ.ย. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
32
:: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมวางดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 8 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เวลาไม่เกิน ๑๕.๓๐ น.
- ทำหน้าที่จำลองเป็นประชาชน ในการวางดอกไม้จันทน์ บนพระเมรุมาศจำลอง
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๕ ชั่วโมงกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมวางดอกไม้จันทน์ 23 ต.ค. 60 5 บังคับ 21-22 ต.ค. 60 8 ปิด|เต็มแล้ว
33
:: รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย เทศบาลเมืองท่าช้าง
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ติดต่อรับเอกสารการปฏิบัติหน้าที่งานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒
ติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- ปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้สามารถเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมงกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 60 12 บังคับ 19-24 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
34
:: ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- การแต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ 12 ต.ค. 60 3 เลือก 10-11 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
35
:: พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หน้าโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เวลาไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๔ ชั่วโมงกิจกรรม
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 60 4 บังคับ 3-25 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
36
:: ร้อยปีธงชาติไทย ร้องดวงใจไทยทั้งชาติ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 28 กันยายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 3 ชั่วโมงกิจกรรม
ร้อยปีธงชาติไทย ร้องดวงใจไทยทั้งชาติ 28 ก.ย. 60 3 เลือก 26-27 ก.ย. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
37
:: วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 1 กันยายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตึกกระต่าย ตรงข้ามทุ่งนาเชย) เวลาไม่เกิน 12.00 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบปกติ นักศึกษาหญิงใส่กระโปรงพลีทถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 4 ชั่วโมงกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 1 ก.ย. 60 4 เลือก 22-31 ส.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
38
:: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
-
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ 23 ส.ค. 60 10 เลือก 18 ส.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
39
:: โครงการ YOUNG LOVE รักเป็น ปลอดภัย ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 20 กันยายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่หอประชุมสิริรำไพพรรณ เวลาไม่เกิน 12.00 น.
- การแต่งกายเสื้อเฟรชชี่
โครงการ YOUNG LOVE รักเป็น ปลอดภัย 20 ก.ย. 60 4 เลือก 15 ส.ค.-19 ก.ย. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
40
:: รับอาสาสมัครเป็นทีมงานจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 2, 3, 4, 5
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 55 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรมนี้ ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมาก ตราพระราชลัญจกร นั้น
เป็นตราประจำพระองค์ ใน รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ซึ่งมีความหมายว่า "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"
- การปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 16 ส.ค. เวลา 13.00-17.00 น. ประชุมและซ้อมขั้นตอน
ณ โรงยิมเปิด(หน้าหอพักหญิง)
วันที่ 19 ส.ค. เวลา 08.00-17.00 น. เป็นต้นแบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 20 ส.ค. เวลา 12.00-17.00 น. ซ้อมประจำตามจุดตามหน้าที่
วันที่ 22 ส.ค. เวลา 15.00-17.30 น. ซ้อมใหญ่ประจำตามจุด
วันที่ 23 ส.ค. เวลา 14.00-18.00 น. ปฏิบัติหน้าที่
- รายละเอียดเพิ่มเติม
1.กิจกรรมนี้สามารถเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
2.ได้รับหน่วยชั่วโมง 24 ชั่วโมงกิจกรรม
3.รับนักศึกษา เฉพาะชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 120 คน
รับอาสาสมัครเป็นทีมงานจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 16-23 ส.ค. 60 24 เลือก 13-15 ส.ค. 60 55 ปิด|เต็มแล้ว
41
:: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- แต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ เวลาไม่เกิน ๐๘.๐๐ น.
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 11 ส.ค. 60 4 บังคับ 9-10 ส.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
42
:: บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คลังเลือด โรงพยาบาลปกเกล้า จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
- พบกันหน้าคลังเลือด เวลาไม่เกิน 10.00 น.
- สามารถขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับหน่วยกิจกรรม 6 หน่วย
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค. 60 6 เลือก 26-28 ก.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
43
:: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- แต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- รับนักศึกษา 500 คน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 ก.ค. 60 4 บังคับ 25-26 ก.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
44
:: จองวันเซ็นเอกสาร กยศ. 1/2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 344 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
เซ็นแบบยืนยันวันที่ 25-27 และ 29 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น
- วันที่ 25-27 กรกฎาคม เฉพาะชั้นปีที่ 3-4
- วันที่ 29 กรกฎาคม เฉพาะชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาฝึกงาน
- ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย
- ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียนมาที่ห้อง กยศ.
- เลือกวันเซ็นใบยืนยันค่าเทอม
- มารับคิวการเซ็นใบยืนยัน ตามวันที่ จองไว้
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
จองวันเซ็นเอกสาร กยศ. 1/2560 25-29 ก.ค. 60 ไม่นับ เลือก 22-29 ก.ค. 60 344 ปิด|เต็มแล้ว
45
:: พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครกาชาด เยาวชนผู้นำการบริจาคโลหิตจันทบุรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 7 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- การแต่งกายเสื้อเฟรชชี่ กางเกงสุภาพ
- มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 7 หน่วย
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครกาชาด เยาวชนผู้นำการบริจาคโลหิตจันทบุรี 20 ก.ค. 60 7 เลือก 13-19 ก.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
« Prev1 2 3 4 5 . . .13 Next »