กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
31
:: RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 10 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครนักศึกษาเดินขบวนพาเหรดจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. จำนวน 16 ชั่วโมงและผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
2. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในวันประชุม
RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด 20-21 มี.ค. 61 16 บังคับ 10 มี.ค.-5 เม.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
32
:: ลงทะเบียนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 4 มีนาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 359 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- เข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
- แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ
- พร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร 36
รอบเช้า เวลา 07.00-09.00 น. จำนวน 300 คน
รอบบ่าย เวลา 12.00 - 14.00 น. จำนวน 300 คน
ลงทะเบียนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 4 มี.ค. 61 4 เลือก 27 ก.พ.-3 มี.ค. 61 359 ปิด|เต็มแล้ว
33
:: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 10 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- มีใบขออนุญาตเวลาเรียนให้ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 16 ชั่วโมง
- รับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 21-22 ก.พ. 61 16 เลือก 9-12 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
34
:: ร่วมส่งคณะรัฐมนตรีกลับ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมส่งคณะรัฐมนตรีกลับ 6 ก.พ. 61 5 เลือก 30 ม.ค.-5 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
35
:: ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี 6 ก.พ. 61 5 เลือก 28 ม.ค.-5 ก.พ. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
36
:: นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-23 มกราคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครเป็นนักแสดงจะได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "สวนบ้านแก้วเกมส์"
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 24 ชั่วโมงกิจกรรม และผ่านกิจกรรมกีฬาภายใน
- หากเป็นนักกีฬาหรือร่วมชมกีฬาภายใน จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มอีก 18 ชั่วโมงกิจกรรม
นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 24 ม.ค. - 11 ก.พ. 61 24 บังคับ 13-23 ม.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
37
:: วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรรณี ประจำปี 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 95 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
วันที่ 20 ธันวาคม 60 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เวลา 07.30 - 09.00 น.
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 4 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 400 คน
วันที่ 20-21 ธันวาคม 60 เข้าร่วมชมโขน หุ่นละครเล็ก ตลาดย้อนยุค
เวลา 17.00 - 22.00 น.
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 17.00 น.
- การแต่งกายชุดสุภาพ หรือ ชุดไทย
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมงกิจกรรม/วัน
- รับนักศึกษา 1000 คน/วัน
*หมายเหตุ ใช้บัตรนักศึกษาในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เช็คชื่อรอบแรก เวลา 17.00 น.
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรรณี ประจำปี 2560 20-21 ธ.ค. 60 6 บังคับ 15-19 ธ.ค. 60 95 ปิด|เต็มแล้ว
38
:: งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม
เวลา 07.30 - 12.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.00 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 50 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เวลา 08.00 - 12.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 100 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
เวลา 08.00 - 15.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 8 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 100 คน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 19-20 ธ.ค. 60 8 เลือก 13-18 ธ.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
39
:: เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 8 มกราคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 85 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
ตั้งแถวเฝ้ารับเสด็จ บริเวณพระตำหนักเทา พร้อมกันไม่เกินเวลา 11.00 น.
- รับนักศึกษา 1,000 คน
ตั้งแถวเฝ้ารับเสด็จ บริเวณอาคาร 36 (ฝั่งร้านกาแฟชาวดอย) พร้อมกันไม่เกินเวลา 11.00 น.
- รับนักศึกษา 1,000 คน
ตั้งแถวเฝ้าส่งเสด็จ บริเวณอาคาร 36 (ฝั่งอาคาร 35) พร้อมกันไม่เกินเวลา 14.30 น.
- รับนักศึกษา 500 คน
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- สามารถเช็คเป็นสถานะของ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หรืองานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 8 ม.ค. 61 5 บังคับ 6 ธ.ค. 60-7 ม.ค. 61 85 ปิด|เต็มแล้ว
40
:: อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  วัดจันทนาราม
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี เวลาไม่เกิน 12.30 น.
- นักศึกษามีพื้นฐานในการทำกระทง
- การแต่งกายเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมงกิจกรรม
อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง 2-3 พ.ย. 60 6 เลือก 1-2 พ.ย. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
41
:: รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมวางดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 8 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เวลาไม่เกิน ๑๕.๓๐ น.
- ทำหน้าที่จำลองเป็นประชาชน ในการวางดอกไม้จันทน์ บนพระเมรุมาศจำลอง
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๕ ชั่วโมงกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมวางดอกไม้จันทน์ 23 ต.ค. 60 5 บังคับ 21-22 ต.ค. 60 8 ปิด|เต็มแล้ว
42
:: รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย เทศบาลเมืองท่าช้าง
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ติดต่อรับเอกสารการปฏิบัติหน้าที่งานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒
ติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- ปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้สามารถเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมงกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 60 12 บังคับ 19-24 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
43
:: ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  ลานพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- การแต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ 12 ต.ค. 60 3 เลือก 10-11 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
44
:: พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หน้าโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เวลาไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๔ ชั่วโมงกิจกรรม
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 60 4 บังคับ 3-25 ต.ค. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
45
:: ร้อยปีธงชาติไทย ร้องดวงใจไทยทั้งชาติ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 28 กันยายน 2560 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 3 ชั่วโมงกิจกรรม
ร้อยปีธงชาติไทย ร้องดวงใจไทยทั้งชาติ 28 ก.ย. 60 3 เลือก 26-27 ก.ย. 60 0 ปิด|เต็มแล้ว
« Prev1 2 3 4 5 . . .14 Next »