ปฏิทินกิจกรรม
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ ประเภท วันที่ # เวลา
เดือนกันยายน 2561
1
:: สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 # เวลา 08:30-16:00 น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 260 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- วันที่ 20 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันที่ 21 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30 - 11.00 น.
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน
- ลักษณะกิจกรรม ฟังการเสวนา ให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ (โครง, ฉันท์, กาพย์, กลอน)
โดย วิทยากร อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ), รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร,
คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์)
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 500 คน
สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง [12 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36) เลือก 20-21 ก.ย. 61 # 08:30 น.
2
:: ไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 20 กันยายน 2561 # เวลา 08:00-17:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ปีการศึกษา 2561 [8 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 20 ก.ย. 61 # 08:00 น.
3
:: ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 19 กันยายน 2561 # เวลา 13:00-16:30 น.
สถานที่  โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [2 ชม.] โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง เลือก 19 ก.ย. 61 # 13:00 น.
4
:: การแข่งขันประเพณีวิ่งโป่งลาน ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 60 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)

การแข่งขัน
- นักศึกษาที่สมัคร จะต้องรายงานตัวในวันที่ 20 กันยายน 2561 ไม่เกินเวลา 12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลพ่อปู่โป่งลาน
- แยกประเภทออกเป็น 4 ประเภท
คือ นักศึกษาชาย, นักศึกษาหญิง, บุคลากรชาย และบุคลากรหญิง

หมายเหตุ
1. รับสมัครในระบบเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น ส่วนบุคลากร สมัครได้ที่บริเวณงานไม่เกินเวลา 12.30 น.
2. สมัครเฉพาะผู้แข่งขัน การร่วมประเพณีปกติ ไม่ต้องสมัคร
การแข่งขันประเพณีวิ่งโป่งลาน ประจำปี 2561 [ไม่นับ ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 17-20 ก.ย. 61 # 08:00 น.
5
:: วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 14 กันยายน 2561 # เวลา 12:00-16:00 น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 34 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 100 คน
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 [5 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมรำไพพรรณี เลือก 14 ก.ย. 61 # 12:00 น.
6
:: การประกวดดาวเดือน คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 13 กันยายน 2561 # เวลา 11:00-17:00 น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับคณะ หรือกิจกรรมหลักคณะ
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  เฉพาะคณะ นิเทศศาสตร์
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
การประกวดดาวเดือน คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 [1 ชม.] หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36) บังคับคณะ 13 ก.ย. 61 # 11:00 น.
7
:: ประกวดแข่งขันบูมมนุษยศาสตร์ฯ สัมพันธ์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 8 กันยายน 2561 # เวลา 08:00-17:00 น.
สถานที่  โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับคณะ หรือกิจกรรมหลักคณะ
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  เฉพาะคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ประกวดแข่งขันบูมมนุษยศาสตร์ฯ สัมพันธ์ [8 ชม.] โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง บังคับคณะ 8 ก.ย. 61 # 08:00 น.
8
:: เลือกตั้งตัวแทนคณะ เพื่อสรรหาประธานสภานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 7 กันยายน 2561 # เวลา 09:00-15:00 น.
สถานที่  ลานประชาธิปไตย
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับคณะ หรือกิจกรรมหลักคณะ
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  เฉพาะคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
เลือกตั้งตัวแทนคณะ เพื่อสรรหาประธานสภานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ [ไม่นับ ชม.] ลานประชาธิปไตย บังคับคณะ 7 ก.ย. 61 # 09:00 น.
9
:: บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 7 กันยายน 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 [6 ชม.] หอประชุมรำไพพรรณี เลือก 7 ก.ย. 61 # 08:00 น.
เดือนสิงหาคม 2561
10
:: ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 # เวลา 07:30-11:00 น.
สถานที่  คลองภักดีรำไพ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 07.30 น.
- ลักษณะกิจกรรม เป็นอาสาสมัครรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การแต่งกาย เสื้อเฟรชชี่ เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี [5 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] คลองภักดีรำไพ เลือก 31 ส.ค. 61 # 07:30 น.
11
:: เปิดโลกชมรม ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 # เวลา 12:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 1 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
เปิดโลกชมรม ประจำปี 2561 [2 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 22 ส.ค. 61 # 12:00 น.
12
:: ก้าว เพื่อโรงพยาบาลพระปกเกล้า ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2561 # เวลา 07:00-16:00 น.
สถานที่  จังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ก้าว เพื่อโรงพยาบาลพระปกเกล้า [6 ชม.] จังหวัดจันทบุรี เลือก 14-25 ส.ค. 61 # 07:00 น.
13
:: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 # เวลา 08:00-10:30 น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 450 คน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [4 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36) บังคับ 10 ส.ค. 61 # 08:00 น.
14
:: ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 8 สิงหาคม 2561 # เวลา 15:00-20:30 น.
สถานที่  โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย [2 ชม.] โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง เลือก 8 ส.ค. 61 # 15:00 น.
15
:: จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 # เวลา 09:00-16:00 น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 206 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
เซ็นแบบยืนยันวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น
- กำหนดการนี้ เฉพาะชั้นปีที่ 1-4
- ส่วนชั้นปีที่ 5 และ นักศึกษาฝึกงาน ให้ติดตามประกาศของ ห้อง กยศ.
- ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย
- ยืนยันค่าเทอมในระบบ กยศ. ให้เรียบร้อย
- เลือกวันเซ็นใบยืนยันค่าเทอม
- ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ห้อง กยศ.
- มารับคิวการเซ็นใบยืนยัน ตามวันที่ จองไว้
การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 [ไม่นับ ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] กองพัฒนานักศึกษา เลือก 6-9 ส.ค. 61 # 09:00 น.
เดือนกรกฎาคม 2561
16
:: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 # เวลา 07:30-15:30 น.
สถานที่  วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง พัฒนารอบบริเวณวัด และโรงเรียน
- การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี บังคับ 25 ก.ค. 61 # 07:30 น.
17
:: จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานด้านหน้า (น้ำพุ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่เกินเวลา 08.00 น.
- ลักษณะกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี บังคับ 23 ก.ค. 61 # 08:00 น.
18
:: ฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชมพูเขียว รอบที่ 2) ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 9 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชมพูเขียว รอบที่ 2) [28 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 10-13 ก.ค. 61 # 08:00 น.
19
:: ผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพู-เขียว รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 7 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 7 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 7 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพู-เขียว รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [35 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 10-13 ก.ค. 61 # 08:00 น.
20
:: ปฐมนิเทศ รอบที่ 2 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 7 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ปฐมนิเทศ รอบที่ 2 [7 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 10 ก.ค. 61 # 08:00 น.
21
:: อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา 07:00-12:00 น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- รอบสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมรำไพพรรณี เลือก 6-13 ก.ค. 61 # 07:00 น.
22
:: ฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชมพูเขียว รอบที่ 1) ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 9 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายชมพูเขียว รอบที่ 1) [28 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 3-6 ก.ค. 61 # 08:00 น.
23
:: ผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพู-เขียว รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 7 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 7 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 7 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพู-เขียว รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [35 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 3-6 ก.ค. 61 # 08:00 น.
24
:: ปฐมนิเทศ รอบที่ 1 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 7 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ปฐมนิเทศ รอบที่ 1 [7 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 3 ก.ค. 61 # 08:00 น.
เดือนมิถุนายน 2561
25
:: มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  โรงแรมเคพีแกรนด์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] โรงแรมเคพีแกรนด์ เลือก 26 มิ.ย. 61 # 08:00 น.
26
:: วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถเข้าแทนกิจกรรม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และตราศักดิเดชน์” ได้
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 15 มิ.ย. 61 # 08:00 น.
27
:: อบรมผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพูเขียว ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  สวนอัสสัมชัญ พาราไดซ์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 10 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 8 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
อบรมผู้ปฏิบัติงานค่ายชมพูเขียว ประจำปี 2561 [35 ชม.] สวนอัสสัมชัญ พาราไดซ์ เลือก 13-16 มิ.ย. 61 # 08:00 น.
28
:: ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2561 # เวลา 09:00-16:00 น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 357 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ให้นักศึกษา กยศ. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
- เลือกช่วงวันตรวจหลักฐาน ตามชั้นปีที่กำหนด
- ในวันตรวจหลักฐาน ให้มารับคิว หรือ ลำดับของการตรวจหลักฐาน ก่อน
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
วันที่ 12-20 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เฉพาะครุศาสตร์ปีที่ 4 สามารถจองได้
วันที่ 21-29 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)
* วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอรับตรวจเอกสารในเวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น *
ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 [ไม่นับ ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง เลือก 12-29 มิ.ย. 61 # 09:00 น.
29
:: คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 # เวลา 07:30-16:00 น.
สถานที่  บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 6 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 6 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและมีการลงมือปฏิบัติ
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เลือก 9 มิ.ย. 61 # 07:30 น.
30
:: บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 2/2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:30-16:30 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเสริมพิเศษ หรือกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 70 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 228 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นัดประชุมวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารคณะวิทยกาารคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
(ต้องเข้าประชุมทุกคน ถ้าไม่สะดวกเข้าประชุมให้แจ้งล่วงหน้า ที่ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 )
***เฉพาะนักศึกษาซ่อมเสริมกิจกรรมและปรับคะแนนความประพฤติเท่านั้น***
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 2/2560 [70 ชม.] [ปิดระบบ] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เสริมพิเศษ 4-15 มิ.ย. 61 # 08:30 น.
1 2 3 4 5 . . .18 Next »