ปฏิทินกิจกรรม
ที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ ประเภท วันที่ # เวลา
เดือนกรกฎาคม 2561
1
:: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 # เวลา 07:30-15:30 น.
สถานที่  วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง พัฒนารอบบริเวณวัด และโรงเรียน
- การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี เลือก 25 ก.ค. 61 # 07:30 น.
2
:: อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา 07:00-12:00 น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- รอบสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมรำไพพรรณี เลือก 6-13 ก.ค. 61 # 07:00 น.
เดือนมิถุนายน 2561
3
:: มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  โรงแรมเคพีแกรนด์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] โรงแรมเคพีแกรนด์ เลือก 26 มิ.ย. 61 # 08:00 น.
4
:: วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถเข้าแทนกิจกรรม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และตราศักดิเดชน์” ได้
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 15 มิ.ย. 61 # 08:00 น.
5
:: ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2561 # เวลา 09:00-16:00 น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 357 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ให้นักศึกษา กยศ. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
- เลือกช่วงวันตรวจหลักฐาน ตามชั้นปีที่กำหนด
- ในวันตรวจหลักฐาน ให้มารับคิว หรือ ลำดับของการตรวจหลักฐาน ก่อน
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
วันที่ 12-20 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เฉพาะครุศาสตร์ปีที่ 4 สามารถจองได้
วันที่ 21-29 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)
* วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอรับตรวจเอกสารในเวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น *
ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 [ไม่นับ ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง เลือก 12-29 มิ.ย. 61 # 09:00 น.
6
:: คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 # เวลา 07:30-16:00 น.
สถานที่  บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 6 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 6 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและมีการลงมือปฏิบัติ
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เลือก 9 มิ.ย. 61 # 07:30 น.
7
:: บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 2/2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 # เวลา 08:30-16:30 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเสริมพิเศษ หรือกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 70 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 238 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นัดประชุมวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารคณะวิทยกาารคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
(ต้องเข้าประชุมทุกคน ถ้าไม่สะดวกเข้าประชุมให้แจ้งล่วงหน้า ที่ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 )
***เฉพาะนักศึกษาซ่อมเสริมกิจกรรมและปรับคะแนนความประพฤติเท่านั้น***
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 2/2560 [70 ชม.] [ปิดระบบ] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เสริมพิเศษ 4-15 มิ.ย. 61 # 08:30 น.
เดือนพฤษภาคม 2561
8
:: พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 # เวลา 07:30-10:30 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 500 คน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 [4 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 22 พ.ค. 61 # 07:30 น.
9
:: พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ วัดบ้านอ่าง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ วัดบ้านอ่าง [6 ชม.] วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม เลือก 16 พ.ค. 61 # 08:00 น.
เดือนเมษายน 2561
10
:: กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 เมษายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 27 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 08.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.จันทบุรี
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 60 คน
กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) เลือก 26 เม.ย. 61 # 08:00 น.
11
:: อาสาสมัครจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นัดประชุมเตรียมงาน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านแก้ว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดการเลือกตั้ง วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในวันที่ประชุม
- ได้รับหน่วยกิจกรรม 18 หน่วย
อาสาสมัครจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา [18 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 23-25 เม.ย. 61 # 08:00 น.
12
:: เย็นทั่วล้ามหาสงกรานต์ Huso ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 4 เมษายน 2561 # เวลา 08:00-12:00 น.
สถานที่  ลานประชาธิปไตย
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือกคณะ หรือกิจกรรมเสริมคณะ
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  เฉพาะคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  เฉพาะชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
เย็นทั่วล้ามหาสงกรานต์ Huso [4 ชม.] ลานประชาธิปไตย เลือกคณะ 4 เม.ย. 61 # 08:00 น.
เดือนมีนาคม 2561
13
:: RBRU Games การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 29 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2561 # เวลา 08:00-17:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 16 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1, 2, 3
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
RBRU Games การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางครั้งที่ 29 [16 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 20-30 มี.ค. 61 # 08:00 น.
14
:: RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 10 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครนักศึกษาเดินขบวนพาเหรดจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. จำนวน 16 ชั่วโมงและผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
2. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในวันประชุม
RBRU GAMES : นักศึกษาเดินขบวนพาเหรด [16 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 20-21 มี.ค. 61 # 08:00 น.
15
:: RBRU_Games : เฉพาะ 19 มี.ค.2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 19 มีนาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  เฉพาะชั้นปีที่ 1, 2, 3
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
RBRU_Games : เฉพาะ 19 มี.ค.2561 [8 ชม.] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 19 มี.ค. 61 # 08:00 น.
16
:: RBRU GAMES : นักแสดงพิธีเปิด ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 12 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 52 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครนักแสดงจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. จำนวน 24 ชั่วโมงและผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
2. ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29
3. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งในที่ประชุมครั้งแรก
RBRU GAMES : นักแสดงพิธีเปิด [24 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บังคับ 16-21 มี.ค. 61 # 08:00 น.
17
:: แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 4 มีนาคม 2561 # เวลา 07:00-14:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 359 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- เข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
- แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ
- พร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร 36
รอบเช้า เวลา 07.00-09.00 น. จำนวน 300 คน
รอบบ่าย เวลา 12.00 - 14.00 น. จำนวน 300 คน
แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 [4 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลือก 4 มี.ค. 61 # 07:00 น.
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
18
:: บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 08:30-12:00 น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2561 [6 ชม.] หอประชุมรำไพพรรณี เลือก 22 ก.พ. 61 # 08:30 น.
19
:: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 10 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- มีใบขออนุญาตเวลาเรียนให้ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 16 ชั่วโมง
- รับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [16 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เลือก 21-22 ก.พ. 61 # 08:00 น.
20
:: ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 07:00-10:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี [5 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 6 ก.พ. 61 # 07:00 น.
21
:: ร่วมรอส่งคณะรัฐมนตรีกลับ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 12:00-15:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองเท่านั้น
- การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม ชุดนักศึกษาแบบปกติถูกระเบียบ รองเท้าคัทชู
ร่วมรอส่งคณะรัฐมนตรีกลับ [5 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เลือก 6 ก.พ. 61 # 12:00 น.
22
:: อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด กีฬาภายใน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-23 มกราคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครเป็นนักแสดงจะได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "สวนบ้านแก้วเกมส์"
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 24 ชั่วโมงกิจกรรม และผ่านกิจกรรมกีฬาภายใน
- หากเป็นนักกีฬาหรือร่วมชมกีฬาภายใน จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มอีก 18 ชั่วโมงกิจกรรม
อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด กีฬาภายใน [24 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 24 ม.ค. - 11 ก.พ. 61 # 08:00 น.
เดือนมกราคม 2561
23
:: อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด กีฬาภายใน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2561 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-23 มกราคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
สิ่งที่ผู้สมัครเป็นนักแสดงจะได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "สวนบ้านแก้วเกมส์"
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 24 ชั่วโมงกิจกรรม และผ่านกิจกรรมกีฬาภายใน
- หากเป็นนักกีฬาหรือร่วมชมกีฬาภายใน จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มอีก 18 ชั่วโมงกิจกรรม
อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด กีฬาภายใน [24 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 24 ม.ค. - 11 ก.พ. 61 # 08:00 น.
24
:: เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 8 มกราคม 2561 # เวลา 12:00-16:30 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 85 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
ตั้งแถวเฝ้ารับเสด็จ บริเวณพระตำหนักเทา พร้อมกันไม่เกินเวลา 11.00 น.
- รับนักศึกษา 1,000 คน
ตั้งแถวเฝ้ารับเสด็จ บริเวณอาคาร 36 (ฝั่งร้านกาแฟชาวดอย) พร้อมกันไม่เกินเวลา 11.00 น.
- รับนักศึกษา 1,000 คน
ตั้งแถวเฝ้าส่งเสด็จ บริเวณอาคาร 36 (ฝั่งอาคาร 35) พร้อมกันไม่เกินเวลา 14.30 น.
- รับนักศึกษา 500 คน
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- สามารถเช็คเป็นสถานะของ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หรืองานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา [5 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 8 ม.ค. 61 # 12:00 น.
เดือนธันวาคม 2560
25
:: วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 95 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
วันที่ 20 ธันวาคม 60 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เวลา 07.30 - 09.00 น.
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 4 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 400 คน
วันที่ 20-21 ธันวาคม 60 เข้าร่วมชมโขน หุ่นละครเล็ก ตลาดย้อนยุค
เวลา 17.00 - 22.00 น.
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 17.00 น.
- การแต่งกายชุดสุภาพ หรือ ชุดไทย
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมงกิจกรรม/วัน
- รับนักศึกษา 1000 คน/วัน
*หมายเหตุ ใช้บัตรนักศึกษาในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เช็คชื่อรอบแรก เวลา 17.00 น.
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บังคับ 20-21 ธ.ค. 60 # 08:00 น.
26
:: งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 # เวลา 08:00-16:00 น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม
เวลา 07.30 - 12.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 07.30-08.00 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 50 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เวลา 08.00 - 12.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 5 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 100 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
เวลา 08.00 - 15.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 36
- แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 8 ชั่วโมงกิจกรรม
- รับนักศึกษา 100 คน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 [8 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36) เลือก 19-20 ธ.ค. 60 # 08:00 น.
27
:: บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 1/2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม 2560 # เวลา 08:30-16:30 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเสริมพิเศษ หรือกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 70 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 783 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นัดประชุมวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หน้าอาคาร 4
(ต้องเข้าประชุมทุกคน ถ้าไม่สะดวกเข้าประชุมให้แจ้งที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 )
***เฉพาะนักศึกษาซ่อมเสริมกิจกรรมเท่านั้น***
บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ครั้งที่ 1/2560 [70 ชม.] [ปิดระบบ] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เสริมพิเศษ 12-22 ธ.ค. 60 # 08:30 น.
เดือนพฤศจิกายน 2560
28
:: อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 # เวลา 12:30-17:00 น.
สถานที่  วัดจันทนาราม
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี เวลาไม่เกิน 12.30 น.
- นักศึกษามีพื้นฐานในการทำกระทง
- การแต่งกายเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว
- ได้รับหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมงกิจกรรม
อาสาสมัครประดิษฐ์กระทง [6 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] วัดจันทนาราม เลือก 2-3 พ.ย. 60 # 12:30 น.
เดือนตุลาคม 2560
29
:: รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา 07:00-18:00 น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย เทศบาลเมืองท่าช้าง
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ติดต่อรับเอกสารการปฏิบัติหน้าที่งานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒
ติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- ปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ดำไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้สามารถเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมงกิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ [12 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี บังคับ 26 ต.ค. 60 # 07:00 น.
30
:: พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 # เวลา 08:30-12:00 น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2560 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หน้าโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เวลาไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ (ติดโบว์ไว้ทุกข์)
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ได้รับหน่วยชั่วโมง ๔ ชั่วโมงกิจกรรม
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ [4 ชม.] [ปิด|เต็มแล้ว] มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี บังคับ 26 ต.ค. 60 # 08:30 น.
1 2 3 4 5 . . .17 Next »