กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
1
:: สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
  - วิชาการ จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 260 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- วันที่ 20 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันที่ 21 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.30 - 11.00 น.
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน
- ลักษณะกิจกรรม ฟังการเสวนา ให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ (โครง, ฉันท์, กาพย์, กลอน)
โดย วิทยากร อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ), รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร,
คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์)
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 500 คน
สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง 20-21 ก.ย. 61 12 เลือก 18-19 ก.ย. 61 260 ปิด|เต็มแล้ว
2
:: สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 60 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)

การแข่งขัน
- นักศึกษาที่สมัคร จะต้องรายงานตัวในวันที่ 20 กันยายน 2561 ไม่เกินเวลา 12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลพ่อปู่โป่งลาน
- แยกประเภทออกเป็น 4 ประเภท
คือ นักศึกษาชาย, นักศึกษาหญิง, บุคลากรชาย และบุคลากรหญิง

หมายเหตุ
1. รับสมัครในระบบเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น ส่วนบุคลากร สมัครได้ที่บริเวณงานไม่เกินเวลา 12.30 น.
2. สมัครเฉพาะผู้แข่งขัน การร่วมประเพณีปกติ ไม่ต้องสมัคร
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน 17-20 ก.ย. 61 ไม่นับ เลือก 17-19 ก.ย. 61 60 ปิด|เต็มแล้ว
3
:: วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 14 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 34 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 100 คน
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 14 ก.ย. 61 5 เลือก 12-13 ก.ย. 61 34 ปิด|เต็มแล้ว
4
:: ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  คลองภักดีรำไพ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 07.30 น.
- ลักษณะกิจกรรม เป็นอาสาสมัครรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การแต่งกาย เสื้อเฟรชชี่ เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี 31 ส.ค. 61 5 เลือก 29-30 ส.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
5
:: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความสำเร็จในอนาคต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 24 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 207 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 12.45 น.
- ลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายจากวิทยากร
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบปกติ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 1,000 คน
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความสำเร็จในอนาคต 24 ส.ค. 61 5 เลือก 15-22 ส.ค. 61 207 ปิด|เต็มแล้ว
6
:: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 450 คน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 61 4 บังคับ 5-9 ส.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
7
:: จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 206 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
เซ็นแบบยืนยันวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น
- กำหนดการนี้ เฉพาะชั้นปีที่ 1-4
- ส่วนชั้นปีที่ 5 และ นักศึกษาฝึกงาน ให้ติดตามประกาศของ ห้อง กยศ.
- ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย
- ยืนยันค่าเทอมในระบบ กยศ. ให้เรียบร้อย
- เลือกวันเซ็นใบยืนยันค่าเทอม
- ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ห้อง กยศ.
- มารับคิวการเซ็นใบยืนยัน ตามวันที่ จองไว้
การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 6-9 ส.ค. 61 ไม่นับ เลือก 3-9 ส.ค. 61 206 ปิด|เต็มแล้ว
8
:: จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานด้านหน้า (น้ำพุ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่เกินเวลา 08.00 น.
- ลักษณะกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 23 ก.ค. 61 6 บังคับ 20-22 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
9
:: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง พัฒนารอบบริเวณวัด และโรงเรียน
- การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 ก.ค. 61 8 บังคับ 13-24 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
10
:: อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- รอบสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว 6-13 ก.ค. 61 6 เลือก 2-5 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
11
:: มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  โรงแรมเคพีแกรนด์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 26 มิ.ย. 61 8 เลือก 18-25 มิ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
12
:: จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 357 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ให้นักศึกษา กยศ. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
- เลือกช่วงวันตรวจหลักฐาน ตามชั้นปีที่กำหนด
- ในวันตรวจหลักฐาน ให้มารับคิว หรือ ลำดับของการตรวจหลักฐาน ก่อน
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
วันที่ 12-20 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เฉพาะครุศาสตร์ปีที่ 4 สามารถจองได้
วันที่ 21-29 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)
* วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอรับตรวจเอกสารในเวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น *
จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 12-29 มิ.ย. 61 ไม่นับ เลือก 11-29 มิ.ย. 61 357 ปิด|เต็มแล้ว
13
:: วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถเข้าแทนกิจกรรม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และตราศักดิเดชน์” ได้
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 61 6 บังคับ 6-14 มิ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
14
:: คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 6 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 6 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาต้องส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง และสำเนาประกันอุบัติเหตุ ติดต่อขอรับได้ที่ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและมีการลงมือปฏิบัติ
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
คนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 9 มิ.ย. 61 8 เลือก 3-8 มิ.ย. 61 6 ปิด|เต็มแล้ว
15
:: พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 500 คน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 2560 22 พ.ค. 61 4 บังคับ 16-21 พ.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
1 2 3 4 5 . . .13 Next »