กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
1
:: จิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 มกราคม 2562 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 2 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ลงทะเบียน
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 29 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-24 มกราคม 2562 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 08.20 น. ณ ห้องประชุม 35201 (อาคาร 35) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- การแต่งกาย เสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ลักษณะกิจกรรมเข้าร่วมฟังบรรยาย และร่วมเป็นจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย มีอาหารกลางวันให้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
จิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง 25 ม.ค. 62 4 เลือก 12-24 ม.ค. 62 29 ลงทะเบียน
2
:: อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2562 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ดังนี้
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 12 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ได้รับเกียรติบัตรการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 24 ชั่วโมง และผ่านกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
- หากเป็นนักกีฬาหรือร่วมชมกีฬา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเพิ่มอีก 18 ชั่วโมง
- สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ประชุมนักแสดงครั้งแรก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 35201 (อาคาร 35)
อาสาสมัครเป็นนักแสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 4-18 ก.พ. 62 24 บังคับ 16 ม.ค.-1 ก.พ. 62 0 ปิด|เต็มแล้ว
3
:: จองวันเซ็นเอกสาร กยศ. 2/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2562 # เวลา น.
สถานที่  ห้อง กยศ. กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา และ กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 114 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 6-16 มกราคม 2562 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำการจอง
ให้นักศึกษาจองวันที่จะมาเซ็นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา ห้อง กยศ. เวลา 8.30 – 16.30 น. จำนวนวันละ 200 ราย
โดยแบ่งเป็น เช้า 100 คน บ่าย 100 คน ดังรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 8-11 ม.ค. 2562 , 14-15 ม.ค. 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
- วันที่ 12-13 ม.ค. 2562 สำหรับนักศึกษาปี 5 นักศึกษาที่ฝึกงานและนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์
****** นักศึกษาควรตรวจสอบตารางเรียนและวันว่างของตนเองก่อนค่อยจองวันที่จะมาเซ็นเอกสาร สอบถามผู้ปกครองด้วยสำหรับนักศึกษาที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ *******
จองวันเซ็นเอกสาร กยศ. 2/2561 8-15 ม.ค. 62 ไม่นับ เลือก 6-16 ม.ค. 62 114 ปิด|เต็มแล้ว
4
:: สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 9 มกราคม 2562 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 32 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36)
- การแต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ
- ลักษณะกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด มีอาหารกลางวันให้
สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย 9 ม.ค. 62 5 เลือก 22 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62 32 ปิด|เต็มแล้ว
5
:: วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 20 ธันวาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลา 07.30 - 10.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 300 คน
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลา 17.30 - 20.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ฯ เวลาไม่เกิน 17.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 1,200 คน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 20 ธ.ค. 61 4 บังคับ 12-19 ธ.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
6
:: การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 19 ธันวาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม
ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลา 07.30 - 12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 07.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 150 คน
เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลา 12.30 - 17.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 12.30 น.
- การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 100 คน
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 19 ธ.ค. 61 5 เลือก 12-18 ธ.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
7
:: วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- การแต่งกาย เสื้อยืด/เสือโปโล สีเหลือง กางเกงขายาวสีสุภาพสีดำหรือสีกรม รองเท้าผ้าใบ
- ลักษณะกิจกรรม เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 70 คน
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 4 ธ.ค. 61 5 เลือก 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
8
:: วันดินโลก ช่วยพ่อทำสวน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  ศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 8 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- การแต่งกาย เสื้อยืด/เสือโปโล สีเหลือง กางเกงขายาวสีสุภาพสีดำหรือสีกรม รองเท้าผ้าใบ
- ลักษณะกิจกรรม พัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ และบริเวณอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีอาหารกลางวันให้
- เตรียมอุปกรณ์ทำความไปด้วย เช่น มีดขอ จอบ เป็นต้น
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
วันดินโลก ช่วยพ่อทำสวน 6 ธ.ค. 61 6 เลือก 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 61 8 ปิด|เต็มแล้ว
9
:: เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ โรงยิมเปิด (หน้าหอพักหญิง)
- การแต่งกาย เสื้อยืด/เสือโปโล สีเหลือง ถ้าไม่มีให้ใส้เสื้อสีขาวหรือสีฟ้า รองเท้าหุ้มส้น กางเกงขายาวสีสุภาพ สีดำหรือสีกรม
- ลักษณะกิจกรรม ทำความสะอาดวังสวนบ้านแก้ว และบริเวณอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีอาหารกลางวันให้
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 300 คน
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 1 ธ.ค. 61 5 เลือก 24-30 พ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
10
:: อาสาสมัคร ช่วยงานแถลงข่าวงาน Race on the moon ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  วังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 16:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
กิจกรรม # วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
นัดหมายเวลา # ไม่เกิน 08.30 น. ณ วังสวนบ้านแก้ว
การแต่งกาย # ชุดนักศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ # 08.30-11.00 น.
ชั่วโมงกิจกรรม # 4 ชม.กิจกรรม
#ขอบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
อาสาสมัคร ช่วยงานแถลงข่าวงาน Race on the moon 12 พ.ย. 61 4 เลือก 11-12 พ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
11
:: พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อความสำเร็จในอนาคต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 479 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 12.45 น.
- ลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายจากวิทยากร
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบปกติ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อความสำเร็จในอนาคต 7 พ.ย. 61 5 เลือก 31 ต.ค.-7 พ.ย. 61 479 ปิด|เต็มแล้ว
12
:: คนไทยจิตอาสาทำความดีเพื่อ ร.๙ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  พุทธมณฑล ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 40 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 40 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 165 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาสามารถเลือกวันปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 17.00 น. วันใดก็ได้ตามที่นักศึกษาสะดวก
- นักศึกษาพร้อมกันที่ กองอำนวยการ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี เวลาไม่เกิน 07.30 น. ของทุกวันเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- ลักษณะกิจกรรม เป็นจิตอาสาในงานปฏิบัติศาสนกิจบรรพชาสามเณรหมู่ “สานสัมพันธ์การศึกษาแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี” หน้าที่หลัก จัดเตรียมอาหาร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง ต่อวัน
- รับนักศึกษา 30 คน ต่อวัน
คนไทยจิตอาสาทำความดีเพื่อ ร.๙ 12-26 ต.ค. 61 120 เลือก 9-11 ต.ค. 61 165 ปิด|เต็มแล้ว
13
:: จิตอาสาพับเอกสาร ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 29 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  วันที่ 28 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ลักษณะกิจกรรม พับเอกสารใส่ซองจดหมาย ประมาณคนละ 1,000 ซอง เมื่อเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ก่อนเวลาที่กำหนด
- การแต่งกาย เสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
จิตอาสาพับเอกสาร ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า 29 ก.ย. 61 8 เลือก 28 ก.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
14
:: สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 60 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)

การแข่งขัน
- นักศึกษาที่สมัคร จะต้องรายงานตัวในวันที่ 20 กันยายน 2561 ไม่เกินเวลา 12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลพ่อปู่โป่งลาน
- แยกประเภทออกเป็น 4 ประเภท
คือ นักศึกษาชาย, นักศึกษาหญิง, บุคลากรชาย และบุคลากรหญิง

หมายเหตุ
1. รับสมัครในระบบเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น ส่วนบุคลากร สมัครได้ที่บริเวณงานไม่เกินเวลา 12.30 น.
2. สมัครเฉพาะผู้แข่งขัน การร่วมประเพณีปกติ ไม่ต้องสมัคร
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน 17-20 ก.ย. 61 ไม่นับ เลือก 17-19 ก.ย. 61 60 ปิด|เต็มแล้ว
15
:: วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 14 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 34 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 100 คน
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 14 ก.ย. 61 5 เลือก 12-13 ก.ย. 61 34 ปิด|เต็มแล้ว
1 2 3 4 5 . . .14 Next »