กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ชม. ประเภท เปิด-ปิดการจอง รับ ดำเนินการ
1
:: อาสาสมัคร ช่วยงานแถลงข่าวงาน Race on the moon ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  วังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 16:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
กิจกรรม # วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
นัดหมายเวลา # ไม่เกิน 08.30 น. ณ วังสวนบ้านแก้ว
การแต่งกาย # ชุดนักศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ # 08.30-11.00 น.
ชั่วโมงกิจกรรม # 4 ชม.กิจกรรม
#ขอบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
อาสาสมัคร ช่วยงานแถลงข่าวงาน Race on the moon 12 พ.ย. 61 4 เลือก 11-12 พ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
2
:: พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อความสำเร็จในอนาคต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 3 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 2 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 478 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 12.45 น.
- ลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายจากวิทยากร
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบปกติ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อความสำเร็จในอนาคต 7 พ.ย. 61 5 เลือก 31 ต.ค.-7 พ.ย. 61 478 ปิด|เต็มแล้ว
3
:: คนไทยจิตอาสาทำความดีเพื่อ ร.๙ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  พุทธมณฑล ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 40 ชม.
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 ชม.
  - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 40 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 165 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาสามารถเลือกวันปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 17.00 น. วันใดก็ได้ตามที่นักศึกษาสะดวก
- นักศึกษาพร้อมกันที่ กองอำนวยการ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี เวลาไม่เกิน 07.30 น. ของทุกวันเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- ลักษณะกิจกรรม เป็นจิตอาสาในงานปฏิบัติศาสนกิจบรรพชาสามเณรหมู่ “สานสัมพันธ์การศึกษาแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี” หน้าที่หลัก จัดเตรียมอาหาร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง ต่อวัน
- รับนักศึกษา 30 คน ต่อวัน
คนไทยจิตอาสาทำความดีเพื่อ ร.๙ 12-26 ต.ค. 61 120 เลือก 9-11 ต.ค. 61 165 ปิด|เต็มแล้ว
4
:: จิตอาสาพับเอกสาร ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 29 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  วันที่ 28 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- กิจกรรมนี้สามารถขอเป็นชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. ได้
- ลักษณะกิจกรรม พับเอกสารใส่ซองจดหมาย ประมาณคนละ 1,000 ซอง เมื่อเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ก่อนเวลาที่กำหนด
- การแต่งกาย เสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
จิตอาสาพับเอกสาร ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า 29 ก.ย. 61 8 เลือก 28 ก.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
5
:: สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย องค์การนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 60 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)

การแข่งขัน
- นักศึกษาที่สมัคร จะต้องรายงานตัวในวันที่ 20 กันยายน 2561 ไม่เกินเวลา 12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลพ่อปู่โป่งลาน
- แยกประเภทออกเป็น 4 ประเภท
คือ นักศึกษาชาย, นักศึกษาหญิง, บุคลากรชาย และบุคลากรหญิง

หมายเหตุ
1. รับสมัครในระบบเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น ส่วนบุคลากร สมัครได้ที่บริเวณงานไม่เกินเวลา 12.30 น.
2. สมัครเฉพาะผู้แข่งขัน การร่วมประเพณีปกติ ไม่ต้องสมัคร
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งโป่งลาน 17-20 ก.ย. 61 ไม่นับ เลือก 17-19 ก.ย. 61 60 ปิด|เต็มแล้ว
6
:: วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 14 กันยายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 34 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันไม่เกินเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมรำไพพรรณี
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
- รับนักศึกษา 100 คน
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 14 ก.ย. 61 5 เลือก 12-13 ก.ย. 61 34 ปิด|เต็มแล้ว
7
:: ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  คลองภักดีรำไพ
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 07.30 น.
- ลักษณะกิจกรรม เป็นอาสาสมัครรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การแต่งกาย เสื้อเฟรชชี่ เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี 31 ส.ค. 61 5 เลือก 29-30 ส.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
8
:: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความสำเร็จในอนาคต ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 24 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 5 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 207 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) ไม่เกินเวลา 12.45 น.
- ลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายจากวิทยากร
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบปกติ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 1,000 คน
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความสำเร็จในอนาคต 24 ส.ค. 61 5 เลือก 15-22 ส.ค. 61 207 ปิด|เต็มแล้ว
9
:: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร36)
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม. ดังนี้
  - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 450 คน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 61 4 บังคับ 5-9 ส.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
10
:: จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 206 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 19:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
เซ็นแบบยืนยันวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น
- กำหนดการนี้ เฉพาะชั้นปีที่ 1-4
- ส่วนชั้นปีที่ 5 และ นักศึกษาฝึกงาน ให้ติดตามประกาศของ ห้อง กยศ.
- ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย
- ยืนยันค่าเทอมในระบบ กยศ. ให้เรียบร้อย
- เลือกวันเซ็นใบยืนยันค่าเทอม
- ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ห้อง กยศ.
- มารับคิวการเซ็นใบยืนยัน ตามวันที่ จองไว้
การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
จองวันเซ็นแบบยืนยันเอกสาร กยศ. 1/2561 6-9 ส.ค. 61 ไม่นับ เลือก 3-9 ส.ค. 61 206 ปิด|เต็มแล้ว
11
:: จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณลานด้านหน้า (น้ำพุ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ไม่เกินเวลา 08.00 น.
- ลักษณะกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาแบบพิธีการ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 23 ก.ค. 61 6 บังคับ 20-22 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
12
:: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  วัดเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมบังคับ หรือกิจกรรมหลัก
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กอ.กรมน.จ.จันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมเดินทาง โดยรถของมหาวิทยาลัยไม่เกินเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (อาคาร 4)
- ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกพันธุ์ต้นโกงกาง พัฒนารอบบริเวณวัด และโรงเรียน
- การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 ก.ค. 61 8 บังคับ 13-24 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
13
:: อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2561 # เวลา น.
สถานที่  หอประชุมรำไพพรรณี
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชม. ดังนี้
  - บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- รอบแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- รอบสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหรือขอเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กยศ.
- การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 20 คน
อาสาสมัครช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ค่ายชมพูเขียว 6-13 ก.ค. 61 6 เลือก 2-5 ก.ค. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
14
:: มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  โรงแรมเคพีแกรนด์
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชม. ดังนี้
  - วิชาการ จำนวน 4 ชม.
  - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ|เต็มแล้ว
จำนวนที่ยังรับได้  เต็มแล้ว
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- นักศึกษาพร้อมกันที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เวลาไม่เกิน 08.00 น.
- การแต่งกาย เสื้อคณะหรือเสื้อที่มีตรามหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
- ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง
- รับนักศึกษา 50 คน
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 26 มิ.ย. 61 8 เลือก 18-25 มิ.ย. 61 0 ปิด|เต็มแล้ว
15
:: จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ::
รายการ รายละเอียด/คำชี้แจง
วันและเวลาจัดกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2561 # เวลา น.
สถานที่  กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง
ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริม
จำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่ได้   ไม่นับ ชม.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดย กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กลุ่มเป้าหมาย
  นักศึกษา ทุกคณะ
  ทุกชั้นปี
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า  ปิดระบบ
จำนวนที่ยังรับได้  รับอีก 357 คน เท่านั้น
กำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายน 2561 (เริ่มต้นเวลา 08:00:00 น. เป็นต้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้ลงทะเบียน)
- ให้นักศึกษา กยศ. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
- เลือกช่วงวันตรวจหลักฐาน ตามชั้นปีที่กำหนด
- ในวันตรวจหลักฐาน ให้มารับคิว หรือ ลำดับของการตรวจหลักฐาน ก่อน
- การลงชื่อนี้ เป็นการจองวันเท่านั้น ไม่ใช่กำหนด คิว
วันที่ 12-20 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เฉพาะครุศาสตร์ปีที่ 4 สามารถจองได้
วันที่ 21-29 มิ.ย. 61 : ตรวจเอกสารของชั้นปีที่ 4 (รหัส 58)
* วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงขอรับตรวจเอกสารในเวลา 13.00-16.00 น. เท่านั้น *
จองวัน ตรวจหลักฐาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 12-29 มิ.ย. 61 ไม่นับ เลือก 11-29 มิ.ย. 61 357 ปิด|เต็มแล้ว
1 2 3 4 5 . . .13 Next »